jual mesin dishwasher dengan conveyor ban berjalan citra mesin

 

 

 

 

 

 

 

jual mesin dishwasher dengan conveyor ban berjalan conveyor dish washer citra mesin

 

 

 

 

 

 

 

jual mesin dishwasher dengan conveyor ban berjalan conveyor dish washer 2 citra mesin

 

 

 

 

 

 

 

jual mesin dishwasher dengan conveyor ban berjalan conveyor dish washer 3 citra mesin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGIN OF KOREA

 

 MODEL  DIMEN SION(P x L x T) CM CAPACITY  PO WER (3P 380V)
PUMP MOTOR HEATER  TANK WASH TRAY /Hour
PRE WA SH WA SH RINSE DRI VING BLOW WASH TANK BLOW HE ATER
DCS 1G 200 x 74 x 150 1.5 KW 0.13 KW 0.18 KW 2.2 KW 4.0 KW 3.0  KW 80 L 350- 400 11 KW
DS 1G 370 x 70 x 150 1.0 KW 2.2 KW 0.13 KW 0.18 KW 3.7 KW 8.0 KW 3.0  KW 120 L 600- 800 19 KW
DS 2G 440 x 70 x 150 1.0 KW 2.2 KWx2 0.13 KW 0.18 KW 3.7 KW 8.0 KWx2 3.0  KW 120 L x 2 1100- 1300 29.3 KW
DS 3G 510 x 70 x 150 1.0 KW 2.2 KWx3 0.13 KW 0.18 KW 3.7 KW 8.0 KWx3 3.0  KW 120 L x 3 1500- 1800 39.5 KW